سامانه اطلاع رسانی گروه زبان انگلیسی استان زنجان


گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

بارم بندی کامل زبان دهم


بارم بندی تفصیلی آزمون نیمسال اول و دوم زبان انگلیسی پایه دهم
به منظور برگزاری هماهنگ و بهینه آزمونهای پایانی نیمسال اول و دوم شیوه نامه طراحی سوالات آزمون تقدیم
میگردد.
مهارت صحبت کردن) SPEAKING :)
چهار نمره از بیست نمره آزمونهای نیمسال اول و دوم به این مهارت تعلق می گیرد. این بخش از آزمون که یک
تا دو هفته پیش از برگزاری آزمونهای کتبی مدارس برگزار میگردد شامل بخشهای زیر است:
-تک گویی (MONOLOG) :
از دانش آموزان خواسته میشود در مورد موضوع THEME) (درسهای خوانده شده، مطالبی را به صورت تکنفره
بازگو نمایند.به عنوان مثال از او میخواهیم چند جمله درباره حفاظت از محیط زیست و راهکارهای آن صحبت
کند.
- گفتگو (DIALOG) :
در این بخش مکالماتی بین دانش آموز و معلم و یا دو یا چند دانش آموز در حیطه موضوعات کتاب
صورت میگیرد. به عنوان مثال دانش آموزان درباره یکی از شگفتی های آفرینش با یکدیگر یا با
معلم خود به گفتگو میپردازند.
-ایفای نقش (ROLE PLAY) :
در این بخش از آزمون، به هر یک از دانش آموزان نقشی مرتبط، شبیه به بخش مکالمه اول کتاب یا کار گروهی
( PAIRWORKS (بخش WHAT YOU LEARNED ارائه میگردد و دانش آموزان به صورت دو یا چندنفره
به ایفای نقش میپردازند.
هدف از این بخش به هیچ وجه حفظ عین مکالمات یا عبارات کتاب نیست و دانش آموزان میبایست به تولید
خلاقانه بپردازند.
-مصاحبه (INTERVIEW) :
در این بخش دبیر گرامی، پرسشهایی را در قالب مصاحبه از دانش آموزان مطرح می کند و دانش آموزان با
توجه به اطلاعات قبلی )مطالب متوسطه اول( و فعلی )کتاب پایه دهم( به سوالات ایشان پاسخ می دهند.
برای ارزشیابی بخش تلفظ (PRONUNCIATION) معلم در ضمن تولید دانش آموز تلفظ و لحن آنها را در
سطح مطالب یادگرفته شده بررسی و ارزیابی می کند.
به دبیران محترم توصیه میگردد بخش آزمون صحبت کردن را به منظور حفظ مستندات ضبط نمایند و در
کارپوشه دانش آموزان نگهداری نمایند.
مهارت شنیداری (LISTENING) :
این مهارت نیز چهار نمره از بیست نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد. در این بخش، چهار متن کوتاه
)بین سه تا پنج جمله( به صورت گفتگو یا متن خوانده شده به صورت تک گویی، ارائه
میشود. )هر متن یک نمره(
دو متن از چهار متن یاد شده مستقیماً از متن کتاب CONVERSATION,READING,LISTENING AND) SPEAKING ,WHAT YOU LEARNED) طراحی می گردد و سوالات آنها نیز همچون پرسشهای مطرح شده در
انتهای هر بخش) کوتاه جواب )در حد کلمه و عبارت( ،پاسخ بلند )در حد جمله( ،چند گزینه ای ،درست و غلط و ...
( می باشد. دو متن دیگر از متنهای خارج از کتاب در حد مطالب کتاب درسی و ترجیحاً با همان مضمونها طراحی
می گردد. نمونه سوالات نیز همچون متن های شنیداری انتخاب شده کتاب درسی خواهد بود.
*در این بخش نیز یک تا دو هفته قبل از شروع امتحانات کتبی مدارس، در هر کلاس به
صورت مجزا برگزار می گردد.
* متون مورد استفاده در بخش شنیداری میتواند برشی از فایلهای کتاب درسی یا همان
متنهای ضبط شده با تلفظ استاندارد توسط معلم یا سایر منابع تکمیلی باشد.
آزمون کتبی:
این آزمون مجموعاً شامل 21 نمره از بیست نمره نهایی به شرح زیر میباشد:
واژگان (VOCABULARY) 1 نمره
دستور زبان (GRAMMAR) 1 نمره
مهارت نوشتاری (WRITING) 4 نمره
مهارت خوانداری (READING) 4 نمره
واژگان:
در این بخش میتوان از بخشهای GET READY, WORDBANK, NEW WORDS AND EXPRESSIONS استفاده نمود. برای طرح پرسشهای این بخش از نمونه تمرینات موجود در
بخش vocabulary در کتاب کار استفاده میشود.
دستور زبان (GRAMMAR) :
در این بخش نیز نمونه سوالات موجود در کتاب کار در هر سه سطح FORM, MEANING AND USE مورد استفاده
خواهد بود.
مثال تمرینات مربوط به FORM :مانند تمرین Eبخش گرامر درس 2 و تمرین Dبخش گرامر درس 1 )کتاب دانش
آموز(
مثال تمرینات مربوط به MEANING : تمرین B درس 2کتاب کار
مثال تمرینات مربوط به USE : تمرین Gبخش گرامر درس 2 کتاب دانش آموز
مهارت نوشتاری:
تمرینات موجود در کتاب کار و دانش آموز میتواند به عنوان نمونه سوال مورد استفاده
قرار گیرد.
مهارت خوانداری:
در این بخش دو متن از کتاب درسی و یک متن از خارج از کتاب درسی در سطح
معلومات دانش آموزان و مطالب کتاب درسی ارایه میگردد. تمرینات ، شبیه به موارد
مطرح شده در کتابهای دانش آموز و کار میباشد. ) درست/غلط، پاسخ کوتاه، پاسخ
بلند، چند گزینه ای و ....(
توجه:
در تمامی بخشهای در حد کلمه و عبارت 52.0 ) از بیست( و برای پاسخ
در حد جمله 520 نمره در نظر گرفته میشود
| تعداد بازدید: 2556