سامانه اطلاع رسانی گروه زبان انگلیسی استان زنجان


گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

بازدید گروه آموزشی زبان از مدارس مناطق


گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم استان زنجان در راستای برنامه عملیاتی خود جهت تحقق برنامه نظارت بالینی اقدام به بازدید از دبیرستانهای منطقه ابهر در تاریخ 6/8/96 و مدارس سجاسرود در تاریخ 15/8/96 وناحیه یک در تاریخ 20/8/ 96 , ناحیه دو در تاریخ28/8/96  نمود.در طی این بازدید سر گروه  و اعضای گروه زبان استان در کلاس برخی همکاران  زبان انگلیسی حضور یافته واز نزدیک در جریان روند تدریس قرار گرفتند.
| تعداد بازدید: 149